Tháp Đôi Kim Cương

Quốc gia;63066; Campuchia


Project Name tên s6306; Diamond Twin Tower


Systemhình sữa s6306; Slab table formoswork

  • Mẫu Bảng Slab

    Mẫu Bảng Slab

    Công trình mô hình bàn ăn TECON Slab là một trong những giải pháp đóng ván m...
Đặt câu hỏi!